Home
Schůzka - Jak na hrad PDF Drucken E-Mail

Ve středu 24.11.2010 se od 17:00 hodin v Informačním centru ITC Osek konala schůzka, která měla za úkol objasnit postoje všech zúčasněných stran, probrat možné aspekty, překážky a definovat potřebné kroky při záchraně zříceniny hradu Rýzmburk.

Pozitivní přístup paní starostky a přislíbení aktivní účasti města byl povzbuzujícím začátkem.

Výsledkem více jak dvouhodinové debaty byla definice výchozího bodu a tím je důležitá změna vlastníka pozemku z Lesů Česlé Republiky s.p. (čili ve vlastnictví státu) na město Osek. Bohužel zástupce Lesů ČR Ing. Jaroslav Vacek se vyjádřil v tom smyslu, že bezúplatný převod rozhodně není prioritou a je upozaděn za současnými aktivitami státního podniku.

Převod do vlastnictví města je důležitý pro budoucí financování projektů spojených s "konzervací" hradu, aby bylo možno čerpat z různých státních, regionálních a evropských fondů.

Pan Jiří Kučera, předseda Občanského sdužení pro záchranu hradu Rýzmburk uvedl, že má podnikatelký záměr, který umožní financovat obnovu a následný provoz hradu bez použití prostředků z uvedených fondů.

Dalším důležitým a potřebným krokem je zoologický průzkum, který bude bohužel možný nejdříve na jaře roku 2011, a který definuje lokality s výskytem silně ohroženého živočisného druhu - mloka skvrnitého. Bohužel je tento obojživelník dle posledních výzkumů "nepřestěhovatelný", buď se vrátí do původního útočiště nebo uhyne. A tak bude nutné lokalizovaná místa ochránit před jakýmkoli nepřiměřeným zásahem.

Posledním výstupem byla definice čtyř zástupců pro čtyři hlavní proudy - komunikace s úřady, projekty, práce na hradě, prezentace. Pan Jiří Kučera si nechal čas na promyšlení tohoto návrhu.

 

Schůzky se zúčastnili:

Ing. Ivan Lehký - architekt, dlouholetý výkum architektury hradů, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk
PhDr. Zdeněk Smrž - archeolog, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
Bc. Milan Sýkora - archeolog, Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
Jiří Kučera - zakladatel a předseda OS pro záchranu hradu Rýzmburk
Ing. Lenka Říhová - starostka města Oseka
Jiří Vondra - zastupitel, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk
Mgr. Jaroslav Skopec - Národní památkový ústav v Ústí nad Labem
Mgr. Jiří Wolf - muzeum Duchcov, člen Caudata - sdružení zájemců o faunistiku, teraristiku a ochranu ocasatých obojživelníků
Pavel Koukal - místopředseda OS pro záchranu hradu Rýzmburk, aktivní dlouholetý zájem o Rýzmburk
Ing. Jaroslav Vacek - Lesy ČR - Lesní správa Litvínov
Mgr. Jan Sklepník - radní, aktivní zájem o Rýzmburk
Mgr. Michal Soukup - archeolog, Regionální muzeum Teplice
Martin Hozák - aktivní zájem o Rýzmburk
Zdena Rubešová - kronikářka města Oseka
Miroslav Rada - mluvčí OS pro záchranu hradu Rýzmburk

 

Projednávaný návrh zpracovaný Mgr. Michalem Soukupem:

 

HRAD RÝZMBURK

 

Název: Riesenburg, Rýzmburk aj.

Katastrální území: Hrad Osek (německy Riesenberg - název osady pod hradem)

Parcely: 1) st.1 - způsob využití: zbořeniště; druh pozemku:zastavěná plocha a nádvoří

2) pozemková 259/8 - způsob využití: jiná plocha; druh pozemku:ostatní plocha

Vlastník: Česká republika; Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p.

 

Za státní podnik Lesy ČR jedná a podepisuje generální ředitel (Ing. Svatopluk Sýkora), v jeho nepřítomnosti zástupci statutárního orgánu: personální ředitelka (PhDr. Jitka Věková), ekonomický ředitel (Ing. Michal Gaube), obchodní ředitel (Ing. Zdeněk Sýkora), výrobně technický ředitel (Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.) a správní ředitel, a to každý samostatně (viz obchodní rejstřík).

Hrad Rýzmburk je registrovanou kulturní památkou - rejstříkové číslo v ústředním seznamu kulturních památek je 43373/5-2725 (viz § 7 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Na kulturní památky se vztahují zvláštní pravidla.

 

Hrad Rýzmburk je dále lokalitou s doloženým výskytem chráněných živočichů - konkrétně mloka skvrnitého, který je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu o ochraně přírody a krajiny označen za silně ohrožený druh obojživelníků.

 

Nařízením Ústeckého Kraje č.2/2006 ze dne 7.6.2006 byl vymezen přírodní park "Loučenská hornatina". Hrad Rýzmburk se nachází na území tohoto přírodního parku.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fyzická péče o hrad v souhrnu základních momentů

1.      Převod pozemku 259/8 a st.1 v k.ú. Hrad Osek do majetku obce – jednání mezi obcí a majitelem (ČR) zastoupeným podnikem Lesy ČR a.s.

2.      Zajištění koordinátora veškerých prací, administrativních úkonů, zpracování projektů, odborných komisí atd., týkajících se hradu.

3.      Zpracování studií: A) revitalizace zříceniny B) využití objektu - lze částečně souběžně, nejlépe však ve dvou týmech. Výsledné řešení na úrovni projektové dokumentace bude představovat kompromis mezi oběma studiemi. Projekty postupně na jednotlivé úseky - podle toho, které části jsou nejohroženější a nejvíce nebezpečné pro návštěvníky.

4.      Vymezení areálů s výskytem chráněných živočichů a rostlin.

5.      Zajištění potřebných povolení k provádění úprav.

6.      Zajištění správce – stálého zaměstnance alespoň na částečný úvazek – a zázemí pro něj (kancelář, sklad nářadí, prodejní stánek?, atd.), nejlépe v blízkosti hradu.

7.      Geodetické zaměření, fotogrammetrie.

8.      Práce na odborných podkladech pro tabule a propagační materiály

9.      Vymezení dočasných pochůzkových tras (dle návrhu I.L.)

10.  Provizorní zamezení vstupu do ohrožených částí a osazení tabulí „na vlastní nebezpečí“ a „zákaz“

11.  Šetrné odstranění polomů a větví ohrožujících návštěvníky

12.  Archeologický výzkum v místech osazení informačních tabulí

13.  Osazení informačních tabulí

14.  Podpůrné konstrukce do padajících oken a pod padající zdi

15.  Koordinace úklidu

16.  Chemické rozbory malt z nejohroženějších míst

17.  Chemické a fyzikálně chemické rozbory malt z míst předpokládaného odstranění náletu

18.  Návrh směsí pro pojiva a jejich výroby (na místa doplnění)

19.  Vymezení míst pro skládky kamenů

20.  Sběr volně ležících kamenů na skládky, architektonické články do lapidaria

21.  Projekt doplnění a stabilizace kritických úseků

22.  Zajištění zednického specialisty a jeho odborný dozor a doškolení

23.  Zajištění zázemí pro konzervační, zednické a archeologické práce

24.  Archeologický výzkum a stavebně-historická dokumentace v cílových plochách podle potřeby

25.  Dozdívky a stabilizace nejohroženějších úseků

26.  Pevné stanovení postupu turistických tras, uzavření všech přístupů do hradu s výjimkou jednoho (seshora).

27.  Projekt na turistický provoz

28.  Vydání propagačních materiálů, web

29.  Částečné odstranění krytu a zastínování nově odkrytého zdiva

30.  Postupný přechod režimu a následné stavební zajištění zdiva v odkrytých úsecích

31.  Projekt na stabilizaci korun zdiva

32.  Stabilizace korun zdiva ve vybraných úsecích (hradba, paláce, malý donjon)

33.  Projekt na využití bergfriedu – rozhledna? + projekt sanace velkého donjonu

34.  Bergfried, donjon – lešení a provedení fotogrammetrie

35.  Zajištění korun zdiva a stabilizace hmoty zdiva u bergfriedu a velkého donjonu

36.  Archeologický výzkum v interiéru a okolí velkého donjonu a bergfriedu

37.  Úprava podlah obou věží (bergfried a velký donjon) a instalace případných vnitřních konstrukcí a osazení dveří

38.  Částečné odstranění krytu v okolí velkého donjonu a bergfriedu

 

Nástin komplexního postupu

Koplpostup

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 25. November 2010 um 10:58 Uhr
 
© Copyright www.hradosek.cz • Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu autora je jakékoli užití fotografií či textů zakázáno.