B2 vstupní branka vnitřního hradu Print

Vstup do vstupního dvorku vnitřního hradu zabezpečovala branka (B2), která je jedním z nejzachovalejších objektů hradu. Přístupová cesta k ní dnes stoupá z vnitřního předhradí po rampě, přimknuté Umístění prvkuke skále pod jižními objekty vnitřního hradu. Rampa je součástí úprav prováděných zde v první polovině 19. století.B2 Vstupní branka vnitřního hradu (foto 2010)

Branku tvoří blok zdiva šířky 2,8 m, přistavěný k hradbě vstupního dvorku. Nelze zatím jednoznačně určit, zda jde o přístavbu dodatečnou (mladší), zesilující starší branku ve vlastní hradbě, či o technologickou fázi jednoho stavebního záměru. Rozdílnost charakteru zdiva hradby a bloku branky ukazuje spíše na první možnost. Blok zdiva branky, provedený ve spodní průchozí části z pískovcových kvádrů a výše z lomového drobnějšího kamene, je ještě dnes vysoký bezmála 8 m (měřeno od úrovně prahu). Vstup uzavíral padací můstek. Podle 10 cm hluboké vpadliny v průčelí byl dlouhý 2,65 m. V soklu branky jsou i v pískovci provedené točnice, z nichž levá je ještě zcela zachovalá. Padací můstek byl patrně kolébkové konstrukce, protože pod úrovní podlahy průchodu je zachována prohlubeň do průčelí otevřená, široká jako průchod branky 1,1 m. Její hloubku nelze však zatím zjistit pro zásyp, který navazuje na přístupovou rampu. Část můstku, která se pohybovala v prohlubni, sloužila patrně, snad i s přídavnou zátěží, pro vyvážení můstku – pro snadnější manipulaci. Zvedání a spouštění bylo prováděno lanem, vedeným přes dvě kladky uložené v obdélníkovém prostupu zdivem branky v nadpraží, v levém horním rohu vpadliny. Po obou kladkách – jedna byla poblíž zaústění v průčelí a druhá před vyústěním prostupu v brance – zůstaly v bocích prostupu otvory pro uložení jejich os. Ostění branky, provedené v pískovci, má jednoduchý obdélníkový průřez a je ukončeno lomeným obloukem. Protože vystupující blok zdiva branky je přistNákres  vstupní branky (© ing. Ivan Lehký)avěn k hradbě šikmo, vybylo v pravém pilíři průchodu místo pro osazení výklenku se sedátkem (sedile). Ostění i nadpraží výklenků je dnes vytrháno,  zachovalo se pouze pískovcové sedátko. Podle otisku vytrhaných částí lze však pře pokládat, že byl výklenek uzavřen lomeným obloukem. Za výklenkem, zhruba v úrovni prodloužení vnějšího líce hradby vstupního dvorku do prostoru průchodu, bylo osazeno další ostění, jehož pravá svislá část a lomený oblouk jsou již vytrhány. Tato část branky se uzavírala jednoduchými otočnými dveřmi, jak dosvědčuje lůžko a protější západka po zasouvací závoře. Za bývalými dveřmi se průchod rozšiřuje a pokračuje, zaklenutou plochou valenou klenbičkou, ve zbývající síle hradby. Poněkud vzedmutější valenou klenbou je překryt i prostor mezi vnějším a vnitřním ostěním v čelní, asi přizděné části branky. Vpravo, těsně za průchodem branky, je patrný trojúhelníkový prostor, vymezený hradbou vstupního dvorku a nádvorní zdí východního objektu (purkrabství). Tento prostor byl patrně oddělen zdí, jak dokládají zbytky vyvázání s obvodovou hradbou, a nelze vyloučit, že mohl být I zastřešen.

 

Zdroj: ing. Ivan Lehký, Hrad Osek

Last Updated on Thursday, 22 July 2010 14:33